Anasayfaya D?n E-mail

Yorumlar

Kendimi bulma yolculu?umda ki en birinci rehberime,
Uzun zamand?r sitenin yorumlar k??esine bi?eyler yazmak istiyordum. Dogru zaman bugünmü?. Ne zaman?n dogru zaman oldugunu anlamam? fark etmemi Sintia sa?lad?.
Kendimi aramaya koyuldum y?llar ?nce hala kü?ük bir k?z?m o zaman daha da kü?üktüm. Tesadüf diye bir ?ey yok, kar??lamam?z ve ona gitmem de tesadüf de?ildi. ?nceleri kendimi anlamaya ?al???yorken bir de Sintian?n ne yap?yor oldu?unu anlamaya ?al???yordum. Sintia ise her seans?m?zda sab?rla, büyük bir sevgiyle, ?efkatle ve dikkatle bekledi, fark etmemi kendimi... Ucundan k?y?s?ndan anlamaya fark?ndal?k kazanmaya ba?lad???mda o yine yan?mdayd?. Bugün ????a biraz daha yakla?t?ysam, her ko?ulda ve ?artta ne zaman yard?m istesem Sintia hep ama hep bir nefes kadar yak?n oldu bana. Kendimi bulma yolculu?umda bu s?cak yard?m ellini hissetmek benim en ayd?nl?k yan?m oldu ?nümü g?rmemi sa?lad?. ?ok ?ok te?ekkür ederim iy ki vars?n benim ve ????? arayan her kez i?in.
Ceyda Yedikarde?


Tüp Bebek tedavisi ile ?ocuk sahibi olaca??m?z? ??rendi?imde 38 ya??ndayd?m.
Biraz ge? bir ya?t?... Hele hele doktor olup, bu süre?lerin biraz daha i?inde oldu?um i?in asl?nda zorlu bir d?neme girece?imi biliyordum. ?lk denemede her?ey harikayd?, embriyolar ?ahane, bütün ekip tüm co?kusuyla bekliyordu. Ancak sonu? (-) idi. Y?k?ld?m. A?lad?m, ?ok k?tü hissettim; ?ünkü ?ok daha profesyonel bir ?ekilde embriyolar olu?uyo, rahime yerle?tiriliyor, dolay?s?yla sonu? (+) bekleniyor, en az?ndan sizin ruhunuzda.
?kinci deneme a?amas?nda Sintia Mazon ile tan??t?m. Tabii ki t?bbi olarak yap?lan i?e inanmam imkans?z, ancak kimbilir ruhumuzda ne f?rt?nalar kopuyordu. Sintia ile ?al??ana kadar ben de fark?nda de?ildim... Ne zaman hasta olarak onun koltu?una oturdum, bir bakt?m ki d??a vurmad???m, tak?ld???m bir sürü ?ey var ve her seansta a?l?yorum... ??p kovas?n? a??p ka??t mendilleri at???mda, belki de benden ?nceki hastalar?n da bu duygular? ya?ad???n? dü?ünüyordum.
Sintia, yumurta toplanmas?ndan, transfer a?amas?na kadar hep yan?mda oldu.
Her sonucumu onunla da payla?t?m. Foliküllerin, embriyolar?n durumu vs.
Hatta, yumurta toplama a?amas?n?n ertesi günü baz? embriyolar?n k?tü geli?imi oldu?unu ??rendi?imde yine ?ok üzülmü?tüm. Sintia, bana yine "sadece bir taneye" ihtiyac?m?z oldu?unu hat?rlatt? ve beni kendime getirdi.
Sintia bu süre?te bir sürü ?eyi de biliyordu. ?rne?in bir yumurtal???m?n daha az ?al??t???n?, bir süre sonra bir taraftaki foliküllerin daha az geli?ti?ini vs.
?kinci denememde yer?eltirilen embriyolar ilk sefere g?re daha k?tüydü. Ama galiba ruhum daha iyiydi. Sintia'ya ruhumu bu kadar güzelle?türdi?i i?in minnettar?m. Beni bütün pozitif enerjisiyle transfer gününe haz?rlad?.
Ayr?ca minik bir s?r, ge?enlerde 2 gündür a?r?yan di?imi s?yledim ve de doktora gidemedi?imi... Sintia yine bana bir?eyler yapt? ve ger?ekten iyiyim. Te?ekkürler Sintia Mazon...
Tüp Bebek tedavisi ile ?ocuk sahibi olan bir hasta


Sintia, sen benim ?ifa yolculu?umun ba?lang?? noktas?s?n. Perdeleri a?mama yardim edip i?eri ???k girmesini sa?lad???n ve bir yandan da o ????a i?eride yer a?t???n, derin tecrübelerime rehberlik etti?in i?in ???kl? ellerinden s?k? s?k? tutuyor, kalbimden kalbine te?ekkürlerimi, kocaman sevgilerimi yolluyorum.
?zlem Esin


Ge?mi? kal?plar?mla, fark?nda olmayarak s?k? s?k?ya sar?ld???m inan? sistemlerimle, kendime yaratt???m engellerle yüzle?memi sa?lay?p bütün bunlar? ruhumda bedenimde ve ya?am?mda benim i?in en iyiye d?nü?türebilmenin fark?ndal???n? ya?att???n i?in ?ok mutluyum. Sevgili Sintia bana i?sel yolculu?umda güzel enerjinle ???k tuttu?un i?in sonsuz te?ekkürler.
?a?la Eryüksel


Kendi olumlu deneyimimden sonra yard?ma ihtiyac? olan bir?ok arkada??m?, hastam? y?nlendirdim. Hepsinden ?ok olumlu geri d?nü?ler ald?m. Sintia her zaman g?nül rahatl??? ile ?evremdekilere tavsiye edebilece?im ve hastalar?m? y?nlendirebilece?im bir bioenerji uzman?. Sadece zihin ile de?il beden ile de ?al??mak onun tekni?inin en zengin taraf?.
(Klinik Psikolog Gonca ?ens?zen )

Kendi fark?ndal??? üzerinde ?al??an ve buna ?nem veren biriyim. Günlük nefes egzersizlerine, meditasyon yapmaya vakit ay?r?yorum. Bedenime ve zihnime olabildi?ince iyi bakmaya ?zen g?steriyorum. Asl?nda büyük ?l?üde kendi i?imi kendim hallediyorum ama yine de baz? zamanlar var hayatta. ??in i?inden tekba??ma ??kamad???m durumlar. ??te o zaman Sintia var ?ükürler olsun ki! Kafam kar???k giriyorum odaya, bir yerden anlatmaya ba?l?yorum. Bana g?re ?ylesine anlat?rken, Sintia beni ?yle ?nemli ve hassas bir yerden yakal?yor ki, sanki kilidi a?an anahtar? bulmu? gibi oluyorum. ?nemli kararlar?mda, kendi i?imde kayboldu?umda hep ???k tuttu Sintia bana; istisnas?z her ?al??mam?zda. Büyümeme yard?m etti; ediyor. Yüre?inden gelen sevgiyle yapt??? ?al??malar i?in ve ya?am?mda a?t??? yol i?in ona minnettar?m.
GG (Istanbul)


Kanser oldu?umu ??rendi?imde ba??mdan kaynar sular d?küldü, hayat?m karard?. Hangisinden daha ?ok korktu?umu hat?rlam?yorum, tedaviden mi, iyile?ememekten mi… ?yi ki sana rastlad?m Sintia. Beni karanl?k biryerlerden tekrar ????a ??kard?n. Hayat?m de?i?ti... Büyüdüm. Art?k an?m? ya?amay? se?iyorum sürekli. Te?ekkürler, te?ekkürler, te?ekkürler.? RK (Istanbul)


Sintia’y? bir arkada??m?n sayesinde duydum. S?k?nt?l? bir d?nemdi ama kime gidebilece?imi bilmiyordum. Sonunda kendimi Sintia’n?n ofisinde a?larken buldum. ??kmazdayd?m, a?l?yordum, ne kadar a?lad?m bilmiyorum ama inan?lmaz rahatlad?m. Enerji i?lerine hi? inanmad?m ?imdiye kadar ama Sintia fikrimi de?i?tirdi diyebilirim. Kendimi hi? bu kadar hafiflemi? hissetmemi?tim.
TN (Istanbul)


Biri size bakt???nda a?z?n?zdan en gizli s?rlar?n?z d?külür mü hi?? En korktu?unuz ?eyler yok olur gider mi? En k?zd?ran konular ba?ka bir hal al?r m?? Karar verdim, bu k?z?n odas?nda bir sihir var. Elinde bir sihirli de?nek arad?m bir süre. Yok dedi, bu enerji... Nas?l yani? Nas?l bir enerji? Ne g?rür, ne eder bilmem ama bana iyi geldi ve gelmeye devam ediyor. Te?ekkürler kü?ük han?m!?
HG (Istanbul)


Senelerce gitmedik doktor, kullanmad?k ila? kalmad?. Ama kimse ??retmedi vücudumu bana. Sintia ile ??rendim vücudumu, ona bakmay?, onu g?rmeyi, onu dinlemeyi. Art?k bir ba?ka geliyor ?u ya?lanm?? beden, daha ?ok seviyorum onu, iyi bak?yorum ona. Sayende Sintia. Minnettar?m sana (ve beni sana getiren gü?lere).?
AA (Istanbul)


Bir arkada??m bahsetti. Ben de denemek i?in geldim. Kendimi ??renme yolculu?una ??km??t?m zaten, Sintia ?ok iyi bir mihenk ta?? oldu. Kendimi, bedenimi, zihnimi, fark?nda bile olmad???m i?imdeki sesleri duymay? ??rendim onunla. Fark?nday?m ki bu yolculu?umda güvenilir bir destek Sintia. Bazen ?dev verir, ezeli beri sevmedim ?dev yapmay?, s?yledim de ona. Ama i?in komik taraf? hayat?mda ba?ka biri ayn? onun verdi?i ?devi verir oldu, ben de yapar oldum. Biliyorum, bu sat?rlar? okudu?unda yüzünde belirecek bir gülümseme, i?sel bir kahkaha atacaks?n ama “ben sana demedim mi” demeyeceksin. Sintia b?yle biri i?te, herkesin h?z?na g?re kendini ayar eden, sab?rl? ve sevgi dolu... Seni tan?d???ma ?ok mutluyum.
IK (Istanbul)

 
 
 
 

Brennan Healing Science Dan??man?
1992 y?l?nda Ingiltere’de University of Kent at Canterbury’den ??letme Mühendisli?inden mezun oldu...

Kendimi bulma yolculu?umda ki en birinci rehberime,
Uzun zamand?r sitenin yorumlar k??esine bi?eyler yazmak istiyordum. Dogru zaman bugünmü?. Ne zaman?n dogru zaman oldugunu anlamam? fark etmemi Sintia sa?lad?.
Kendimi aramaya koyuldum y?llar ?nce hala kü?ük bir k?z?m o zaman daha da kü?üktüm. Tesadüf diye bir ?ey yok, kar??lamam?z ve ona gitmem de tesadüf de?ildi...
 
 
 
Sintia Mazon Hakk?nda | Kullan?lan Y?ntemler | Seanslar Hakk?nda | SSS | On The Road to My heART | Yorumlar | ?nerilen Kitaplar | Linkler | Randevu ??in
Sintia Mazon'a Ula?mak ??in
Ofis Adres: Akatlar Mah. 5. Gazeteciler Sitesi Gelincik Sok. A17/1 No:43
Levent Be?ikta?/?stanbul
Tel: 0212 212 06 63
 
Ofis Adres Tarifi: Akatlar Mayadrom'un ?nünden sa?a do?ru ilerleyin, daha sonra sola a?a??ya yoku?tan girin, az ilerde GULDESTE SOKAK'dan sa?a i?eri girin (Dan??man Kuafor'ün oradan). Palmiye a?a?l? g?bekten a?a??ya d?nün, caddeye inmeden, soldaki kald?r?m ta?l? sokak. (A2B sürücü kursunun oldu?u sokak). O sokaktan i?eri girin 30 mt ileride kahverengi garaj kap?l? bina.
Copyright 2009 Sintia Mazon - Foto?raflar: Canan ?ner - Site Tasar?m?: O?uzhan Se?ir
Summary: These three watches are rolex watches all new models this year, whether it is from the replica watches appearance or performance and even price, are very cost-effective. At present, these three watches have been replica watch listed one after another. Interested friends may rolex watches swiss wish to try out the store.