Anasayfaya D?n E-mail
S?k?a Sorulan Sorular

Kim Gelebilir ?

Brennan Healing Science (Brennan ?ifa Bilimi) ve kulland???m di?er tüm ?al??malar ve teknikler beden, ruh ve zihin bütünlü?ünde daha dengeli ve sa?l?kl? bir ya?ama do?ru ilerlemenize yard?mc? olacakt?r.
A?a??dakilerden herhangi biriyle s?k?nt? ya??yorsan?z yard?mc? olabilirim:

 • Infertilite (K?s?rl?k)
 • Ameliyat (eveli veya sonras?)
 • A?r?lar
 • Depresyon/Anksiyete
 • ?li?kiler
 • Yas
 • Hedeflerinize ula?mak
 • Stress y?netimi
 • Kalp rahats?zl?klar?
 • Diabet
 • S?rt problemleri
 • Fibromialji
 • Kronik rahats?zl?klar
 • Irsi rahats?zl?klar
 • MS (multiple sclerosis)
 • Kanser

Yararlar? nelerdir ?

 • Fiziksel, duygusal ve dü?ünsel destek
 • Kendini iyi, zinde ve sa?l?kl? hissetme
 • Daha k?sa sürede iyile?me (?zellikle ila? tedavisi esnas?nda ve cerrahi müdehalelerden sonra)
 • Hayat?n?za ve ili?kilerinize bütüncül bir yakla??m
 • Rahats?zl?k sürecinizi ve nedenlerini daha derinlemesine anlama

Doktorlardan korkuyorum, beni iyile?tirebilir misiniz?

Gelme nedenize ve ?ikayetinize g?re sizi g?rmeden evel doktora gitmenizi isteyebilirim. Bu ilk seans?m?zda belirlenebilir. Doktorlardan ?ekincenizi ?al??abilir, bu konuda size destek olabilirim. Baz? ?al??malar?m ki?iyi aylarca ameliyata haz?rlamak oldu.
Bu tür ?al??malarda ama?, geleneksel t?p ile elele, iyile?me sürecinize ve sizin kendinizi daha iyi hissetmenize destek olmakt?r. ?yile?me i?ten (ruh ve beden) gelen bir olgudur. Gerek Geleneksel T?p, gerekse Tamamlay?c? T?p bu süre?te ??SEL ?Y?LE?MEnizi desteklemek ve h?zland?rmakla g?revlidir.

Ka? seans gelmeliyim? Ne kadar s?kl?kta?


Genelde bu soruya net cevap vermekte zorlan?yorum, ?ünkü gelme nedeniniz ve ?ikayetiniz do?rultusunda de?i?kenlik g?sterir.
Herhangi bir cerrahi müdehale sürecindeyseniz, kemoterapi g?rüyorsan?z, veya ?nemli bir rahats?zl?k ge?iriyorsan?z daha s?k gelmeniz gerekebilir. Di?er durumlarda ki?ilerin seans aral?klar?n? ve adetlerini kendilerinin ayarlamalar?n? tercih ederim.
?nanc?m, yard?m almay? isteyerek geldi?iniz her sefer yapabilece?imiz bir ?al??ma bir?ok seansa bedel olacakt?r.

Bir seans nas?l ge?er, neler olur ?


Bkz. Seanslar hakk?nda

Bilgilerim gizli kalacak m? ?

Seanslarda payla?t???n?z her türlü bilgi gizli kalacakt?r. Etik kurallar dahilinde seanslara geldi?inizi bile kimse ile payla?mam.
Bu, ancak, sizin izniniz ile, de?i?ebilir ve belirledi?iniz boyutdaki bilgileri, sizi takip eden medikal yetkililer veya yak?nlar?n?z ile payla?abilirim.

Medikal alanda ?al??anlarla beraber ?al??abilir misiniz?


E?itimlerim do?rultusunda geleneksel t?p alan?nda ?al??an yetkililerle beraber ?al??abilirim.
Sizi takip eden t?p doktorunuz, psikiatr?n?z ve/veya psikolo?unuz ile bilgi al??veri?inde bulunmam? isterseniz, bunu seans esnas?nda konu?abiliriz. Karar?m?z do?rultusunda bu konuda bir form doldurup imzalayarak bu bilgi payla??m?n? ger?ekle?tirebilirim.
Medikal bir prosedür esnas?nda size destek olmam? istedi?iniz takdirde, sizi takip eden yetkiliden buna izin veren yaz?l? bir kabul formu gerekecektir.


 
 
 
 

Brennan Healing Science Dan??man?
1992 y?l?nda Ingiltere’de University of Kent at Canterbury’den ??letme Mühendisli?inden mezun oldu...

Kendimi bulma yolculu?umda ki en birinci rehberime,
Uzun zamand?r sitenin yorumlar k??esine bi?eyler yazmak istiyordum. Dogru zaman bugünmü?. Ne zaman?n dogru zaman oldugunu anlamam? fark etmemi Sintia sa?lad?.
Kendimi aramaya koyuldum y?llar ?nce hala kü?ük bir k?z?m o zaman daha da kü?üktüm. Tesadüf diye bir ?ey yok, kar??lamam?z ve ona gitmem de tesadüf de?ildi...
 
 
 
Sintia Mazon Hakk?nda | Kullan?lan Y?ntemler | Seanslar Hakk?nda | SSS | On The Road to My heART | Yorumlar | ?nerilen Kitaplar | Linkler | Randevu ??in
Sintia Mazon'a Ula?mak ??in
Ofis Adres: Akatlar Mah. 5. Gazeteciler Sitesi Gelincik Sok. A17/1 No:43
Levent Be?ikta?/?stanbul
Tel: 0212 212 06 63
 
Ofis Adres Tarifi: Akatlar Mayadrom'un ?nünden sa?a do?ru ilerleyin, daha sonra sola a?a??ya yoku?tan girin, az ilerde GULDESTE SOKAK'dan sa?a i?eri girin (Dan??man Kuafor'ün oradan). Palmiye a?a?l? g?bekten a?a??ya d?nün, caddeye inmeden, soldaki kald?r?m ta?l? sokak. (A2B sürücü kursunun oldu?u sokak). O sokaktan i?eri girin 30 mt ileride kahverengi garaj kap?l? bina.
Copyright 2009 Sintia Mazon - Foto?raflar: Canan ?ner - Site Tasar?m?: O?uzhan Se?ir
The watch uses a 40 mm replica watches stainless steel case, concise and elegant design, this model uses watches replica online a vertical matte black dial, vintage hour uk replica watches scale surface coated with Super-LumiNova replica watches uk luminous coating.