Anasayfaya D?n E-mail
On The Road To My heART Seramikler

Sintia Mazon ve Seramikleri üzerine

Abdülkadir Günyaz

Sanat dedi?imiz olgunun nice ?ok kimli?i ve i?levi vard?r hepimiz biliriz. Varolu?un bir yans?mas?d?r zira, insan ruhunu zenginle?tirmesi kadar bir ifade arac?d?r da ve her türüyle.. ?? dünyam?z?n ayd?nlanmas? denli, evreni a??klama, yorumlama, do?ruyu, güzeli betimleme, ele?tirme, hatta ?lümün elinden bir ?eyler koparabilmenin de bir arac?..

Seramik sanat? ise -ki insan o?lunun varolu?u kadar eskidir ve ?zgündür, kap kaca??yla bile, zira sanat??n?n usunda varedilmi?tir, do?adan aktar?lma de?il- insan?n toprak ve su beraberli?inde ate?le s?nanmas?d?r. Ve onunla da nice ?eyler ifade edebilmek, nice ?ok anlamlar yükleyebilmek pek olas?d?r.

T?pk? Sintia Mazon’da oldu?u gibi.. Sintia Mazon? Kim acaba? Benim kanaatimce bir fenomen. Hani on parma??nda on marifet derler ya, ?ylesine biri.. Hayat ?yküsünde daha do?rular?n? bulacaks?n?zd?r ya, benim bilebildi?im, anlayabildi?im kadar?yla ?ncelikle bir i?letme mühendisi, yan? s?ra bir i?kad?n? ve bir hayli gen? ya??na kar??n en büyü?ü dokuz ya??nda ü? ?ocuk annesi.. Yeter mi? Büyük ?o?unlu?umuz i?in yeter de artar bile. Ama o yetinememi? tüm bunlarla ve ?imdilerde ayda bir hafta Avusturya’ya giderek yine bir ?eyler okuyor, kendini hastal?k sonralar?n?n tedavisine, s?z gelimi psikoterapiye haz?rl?yor. Haz?rl?yor dediysem, daha, daha mükemmeline.. Zira burada da kimilerine bildiklerini aktarmaktan, onlar? e?itmekten geri kalm?yor.

Yeter mi? Yetmez tabii Sintia i?in.. Ve bu arada hakl? olarak soracaks?n?z, iyi ho? da az ?nce de?indi?iniz seramik de nereden ??kt? diye.. Evet seramik de Sintia’n?n ba?l?ca u?ra?lar?ndan bir di?eri. Hem sanmay?n ki gün i?inde, hafta sonunda kendine kalan birka? saatte, bir e?lence, hele hele bo? zamanlar? de?erlendirme arac?d?r seramik. Asla! Asla ve ?ok yan?l?rs?n?z ?yle dü?ünürseniz. Zira o, yirmid?rt saati olabildi?ince ?o?altabilendir. Nitekim bu sergideki yo?un ?al??malar?n? g?rünce o yan?lg?n?z? da fark edeceksinizdir.

Ve ?imdi s?rada ku?lar var.. Ku?lar da nereden ??kt? demeyin ve sab?rla izleyin.. Ku?lar evrenin en ?zgür yarat?klar?d?r ?ncelikle. Kafeslere kapatabilmi?izdir onlar? ama asla bir sirkte g?steriye ??kartamam???zd?r s?z gelimi.. Pek fark?nda de?ilizdir herhalde, fakat yeryüzünde 100 milyardan fazla ku?un ya?ad??? tahmin edilmektedir ve bunlar?n 8000’i a?k?n türü mevcuttur. Türkiye’de ise hem Avrupa’ya hem Asya’ya ait en az 400 tür ku? g?rülür.. Haydi, ?imdi de ku?lar üzerine bu bilgi?lik nereden ??kt? diyeceksiniz, ben de bu kadar? yeter diyerek ekleyece?im, zira Sintia ku?lar yapar serami?iyle.. Ama onun ku?lar? tek bir türdür, zira simgeseldirler ve ad? üstünde Sintia’n?n ku?lar?d?rlar, ona ?zgüdürler.

Evet, ancak ?imdi gelebildik onun seramiklerine.. De?i?ik hocalardan ald??? derslerin ve bu alandaki birikiminin serami?ine, tekni?ine yans?y???n?n pek ?nemi yok kan?mca. O terrakotadan, belli ?s? derecelerine ve kimi boyalar?n bu ?s?lardaki d?nü?ümlerine dek aray??lar?n?, uygulamalar?n? pek do?al sürdürüyor tabii.. Ama as?l olan, ona g?re o ku?lar.. O ?zgürlük simgesi olarak nitelendirdi?imiz ku?lar ve bu ba?lamda be? ana tema üzerinde yo?unla?mas?: K?prü/Merdiven, Erime, Do?um/Do?u?, De?i?im, ??e D?nü?.. Dolay?s?yla d?nü?ümün izlerini de buluyoruz rahatl?kla ve bir nice nitelikler.. D?nü?üm, insan?n ku?a, ku?un insana d?nü?mesi gibisinden. Zira o ku?lar? anlat?rken, do?umdan ?teye ku? hallerini sergilerken ?o?unluk insan? anlat?yor, insan olman?n ayr?cal???n? belki de.. Ve bunu kimi benzerlikler i?inde do?um, k?prü, de?i?im, i?e d?nü? gibisinden sembollerle sunuyor; bizden de bu ay?r?mlar?n fark?na varmam?z? istiyor. Nas?l ki o ku? kanatlar? bir anlamda de?i?ime u?ray?p kucaklamaya haz?r kollara, hatta bedene d?nü?üyorsa..

Evet, Sintia Mazon, serami?i i?i bo? bir dizi d?küm ürünü gibi alg?lamay?p dolu dolu sunuyorsa, bu sanat ayn? zamanda onun varolu?la ilgili nice bir halleri sergileyi?i i?in de bir vesile oluyor.

B?ylece izlemenizi diliyorum ve ben size seramikten mi s?z ettim yoksa ?rnek al?nacak bir ya?am ?yküsü mü sundum siz karar verin diyorum.


   
 
 
 

Brennan Healing Science Dan??man?
1992 y?l?nda Ingiltere’de University of Kent at Canterbury’den ??letme Mühendisli?inden mezun oldu...

Kendimi bulma yolculu?umda ki en birinci rehberime,
Uzun zamand?r sitenin yorumlar k??esine bi?eyler yazmak istiyordum. Dogru zaman bugünmü?. Ne zaman?n dogru zaman oldugunu anlamam? fark etmemi Sintia sa?lad?.
Kendimi aramaya koyuldum y?llar ?nce hala kü?ük bir k?z?m o zaman daha da kü?üktüm. Tesadüf diye bir ?ey yok, kar??lamam?z ve ona gitmem de tesadüf de?ildi...
 
 
 
Sintia Mazon Hakk?nda | Kullan?lan Y?ntemler | Seanslar Hakk?nda | SSS | On The Road to My heART | Yorumlar | ?nerilen Kitaplar | Linkler | Randevu ??in
Sintia Mazon'a Ula?mak ??in
Ofis Adres: Akatlar Mah. 5. Gazeteciler Sitesi Gelincik Sok. A17/1 No:43
Levent Be?ikta?/?stanbul
Tel: 0212 212 06 63
 
Ofis Adres Tarifi: Akatlar Mayadrom'un ?nünden sa?a do?ru ilerleyin, daha sonra sola a?a??ya yoku?tan girin, az ilerde GULDESTE SOKAK'dan sa?a i?eri girin (Dan??man Kuafor'ün oradan). Palmiye a?a?l? g?bekten a?a??ya d?nün, caddeye inmeden, soldaki kald?r?m ta?l? sokak. (A2B sürücü kursunun oldu?u sokak). O sokaktan i?eri girin 30 mt ileride kahverengi garaj kap?l? bina.
Copyright 2009 Sintia Mazon - Foto?raflar: Canan ?ner - Site Tasar?m?: O?uzhan Se?ir
This Beibei series junior blue uk replica watches dial watch uses a 41 mm stainless steel watches replica online case and is very retro in design. The table mirror is replica watches uk slightly arched on the case, the blue dial, the time scale and the replica watches pointer coating Vanilla fluorescent materials are used.