Anasayfaya D?n E-mail
Kullan?lan Y?ntemler

ACMOS: Maddenin Organizma üzerindeki Uyumunun Analizi ve Sinerjisidir.
(Analysis of the Compability of Matter on the Organism and its Synergy)

Acmos Metodu, Dr. René Naccachian taraf?ndan, SBJ International Technical and Scientific Research Center ( SBJ Uluslararas? Teknik ve Bilimsel Ara?t?rma Merkezi ) bünyesinde Paris, Fransa ‘da geli?tirilmi?tir. Otuz y?ll?k ara?t?rma ve deneylerin sonucunda Dr. René Naccachian, Do?al ‘ titre?imsel‘ bilim ile Do?u T?bb? aras?nda paralel bir ba? bulmu?tur. Uzakdo?u enerjetik t?bb? ve kuantum fizi?i temeline dayanan bu metod, bilimsel aletler kullan?larak vücuttaki alanlar?n ve enerji devrelerinin ?l?ülmesi ve düzenlenmesidir.

Acmos y?ntemi, sa?l?k tedavisinde devrimsel bir yakla??md?r. Acmos’un ingilizce a??l?m? Analysis of the Compability of Matter on the Organism and its Synergy’dir. Anlam?’ Maddenin Organizma üzerindeki Uyumunun Analizi ve Sinerjisidir.’ Acmos Metodunun amac? vücudun global enerji dengesini sa?lamakt?r. Ayn? zamanda yiyecek, ila? ve ?evresel etkilerin organizma üzerindeki uyumlulu?unu da analiz eder. Acmos’ a g?re insan sa?l???na ait tüm etkenler bir bütün olarak ele al?n?r. Y?ntemimize g?re insan vücudu global olarak ele al?nmakta ve seans s?ras?nda ki?i tüm vücut taramas?ndan ge?irilmektedir. Ayn? zamanda ki?inin maruz kalabilece?i i? ve d?? sald?r?lar ( virüs, radyasyon, cep telefonlar?...) da analiz edilmektedir. Kullan?lan ila?lar?n, yenilen g?dalar?n ve ya?an?lan ?evrenin ki?i üzerindeki uyumu ara?t?r?lmaktad?r.

Acmos Metodunun amac? vücudun global enerji dengesini sa?layarak ba????kl?k sistemini gü?lendirmektir. B?ylelikle vücudun kendi kendini idare etme kapasitesi art?r?lmakta ve problemlerin organik boyuta ta??nmas? engellenmektedir. Vücut genel bir taramadan ge?irilir ve enerji t?kan?kl?klar? ?l?ülür. Metod sayesinde enerji t?kan?kl?klar? giderilerek, ba????kl?k sistemi eskisinden daha kuvvetli olur. Ki?i gü?lü bir ba????kl?k sistemine sahip olur ve daha sa?l?kl? ya?ar.

Acmos Metodunun Temeli ve Olu?umu

?nsano?lunun enerji boyutu, ki?inin farkl? a??lardan ve ayn? zamanda ?evre ile global dengesinin korunmas? ve bu hususta ara?t?rma yap?lmas? i?in temel unsurdur. Bu global enerjinin insan?n sürekli sa?l?kl? kalabilmesi ve uygulad???m?z her türlü tedavinin en iyi ?ekilde etkisini g?stermesi a??s?ndan gerekli ve belirleyici oldu?u tecrübelere dayanarak ispat edilmi?tir.

Herhangi anormal bir durumda , stres veya? ?evresel bir sald?r?ya maruz kald?ktan sonra organizma kaybetmi? oldu?u dengesini, vücudun dola??m devrelerini idare ederek, enerji ak?m?n? yava?latarak , h?zland?rarak yada hatt?n devresini de?i?tirerek tekrar olu?turmaya ?al???r. Bu faaliyet ?zellikle bir elektrik hatt?n?n otomatik ?alteri veya sigorta teli ile mukayese edilebilen akupunktur noktalar? seviyesinde olur. Bir bozukluk yerle?ti?inde, ger?ek bir sigorta gibi ilk olarak , akupunktur noktalar?? ve di?er yandan da organizman?n zay?f b?lgeleri? birbiri ard?na atmaya ba?lar. Bunun sonucunda her seviyede, i?levde, organda veya b?lgede enerji uyar?lar? ba?lar, son k?sa sürede global denge tekrar sa?lanamazsa patolojik olarak hasarlar olu?maya ba?lar.

Vücudun dengesini idare etmek ve enerji alanlar?n?n simetrisini korumak i?in bilin?li olarak i?letti?i ve i?letimini durdurdu?u sigortalara müdahale etmemek son derece ?nemlidir. Bunun yan?s?ra vücudun art?k tek ba??na idare edemedi?i sigortalar?n i?levlerini tekrar yerine getirmek mümkündür. ??te bu global enerji dengesini sa?lamak ACMOS metodunun amac?d?r.?????

Acmos Metodunun Kuvvetli Noktalar?

ACMOS metodunun amac?, vücudun ola?anüstü kendi kendini y?netim niteli?ini tekrar kazanmas? i?in, ki bu ilk Acmos uygulamas?ndan itibaren ger?ekle?ir, enerji hatlar?n?n kontrolünü tekrar ele ge?irmesini sa?lamak ve yeterli derecede uyumluluk elde etmektir. Bu ciddi bir ara?t?rma protokolü , sürekli bilimsel ?l?üm ile desteklenerek yap?l?r. Bu i?lem son derece geli?mi? aletler, uzun seneler yap?lan ara?t?rmalar ve tastiklenen sonu?lar? sayesinde uygulan?r. Bu ?al??malara dünyan?n d?rt k??esinden doktorlar ve uzmanlar da kat?lmaktad?r.

ACMOS Metodu (Organizma ile Maddenin Uyumu ve Sinerjisi) ayr?ca kullan?lan ila?lar?n dozaj?n?n ve miktarlar?n?n organizma ile uyumlulu?unu da denetler. Bu anlamda, sa?l?k sekt?ründe ?al??an uzmanlara büyük bir yard?m sa?lamakla beraber te?hislerini destekler. Ayn? zamanda, tedavinin kesinlili?i ve ki?i ile uyumlulu?u hususunda da de?erli bir uygulama y?ntemidir.

Acmos Metodu Nas?l i?ler

Organizma enerji hatlar? ile kapl?d?r ve bu hatlar organlar?n, sistemlerin ve birbirinden farkl? derin ( kalp, b?brek, mide ... ) ve üst yüzey (kemikler, kaslar, deri ... ) b?lgelerin ?z enerjilerini sa?lar. ?nsano?lu ; sindirim, hastal?k, duygusall?k, sosyal, profesyonel ve ?evreden gelen stres gibi hayat?n?n i? ve d?? kaynakl? fakt?rlerine dayanabilmek i?in, ?inlilerin ke?fedip akupunktur noktalar? ve meridyenleri olarak adland?rd?klar? vücuttaki enerji a??n? ve sigortalar?n? devaml? olarak a?ar ve kapat?r.

Acmos Metodu, bilimsel ?l?üm ve dengeleme yollar?n?, geleneksel enerji t?bb?n? anlamak ve onu günümüzdeki bulu?lara adapte etmek i?in kullan?r. Bu enerjiyi; kendi y?ntemiyle insan?n ila?lar, besin ve ?evresiyle global enerji dengesini olu?turmak i?in kullan?r. Sa?l?kl? bir durumda , vücut stresle kar??la?t???nda gerekli enerji sigortalar?n? kapat?r ve durum ge?ti?inde onlar? tekrar i?ler hale getirir. Fakat vücudun ba?a ??kabilece?inden fazla i? ve d?? problem olu?tu?unda, vücut zay?f oldu?u b?lgelerdeki kontrolünü yitirir. Daha sonra problemin daha derin ve hassas b?lgelere ula?mas?n? engellemek i?in, uyumlar?n? ( vitamin, minareller ) kaybetmesi anlam?na gelen ikinci bir koruma baraj?n?n arkas?na s???n?r. Bu yüzden , derin ve hassas b?lgeleri korumak i?in üst düzey gittik?e daha ?ok fiziksel ve psikolojik sorunlara terkedilir. Bu durumda vücut kendini fiziksel ve psikolojik enerji bozukluklar?yla kar?? kar??ya bulur.

Bir?ok b?lgedeki kontrolünü kaybeden vücut art?k kendi kendini düzgün olarak organize edemez. Acmos Metodu , sentripetal ( i?e y?nelik ) ve sentrifugal ( d??a y?nelik) düzeydeki enerji bozukluklar?n? tespit eder. Enerji rezervlerini ve hatlar?n? düzenleyerek vücudun kendi kendini dengeleme ve düzenleme kapasitesini artt?r?r. Acmos protokolü sayesinde ?ncelikle tekrar yerine konulmas? gereken uyumlar bulunur, daha sonrada bloke olmu? akupunktur noktalar? aktif hale getirilerek global enerji dengesi sa?lan?r. Yap?lan bir seri test ve teknikle bloke olmu? organlar?n ve sistemlerin yeniden ?al??mas? sa?lan?r, besin ve ila?larla olan uyumlar? sa?lan?r, ila?lar?n yan etkisi en az düzeye indirilir.?????????

Acmos Metodunun Uygulamalar?

ACMOS metodunun ciddi ?l?üm ve enerji dengeleme protokolü bir?ok uzman doktor, sa?l?k g?revlisi taraf?ndan oldu?u gibi, ?evre ve konut uzmanlar?, ve ?irketlerde stres idaresi hakk?nda g?revli ki?ilerce (sürekli bir e?itim ile) uygulan?r.? ?ayet vücut devaml? ve uzun d?nemler boyunca sistematik sald?r?lara maruz kal?yorsa, hi?bir tedavi y?ntemi etkili olamaz ve hi?bir kal?c? ve iyile?me sa?lanamaz.

ACMOS metodu birinci enerji kontrolünden itibaren bu tür muhtemel salld?r?lar? tespit edebilir. Basit ve etkili ?nlemler Ara?t?rma Merkezimiz taraf?ndan gerek jeobiolojik (Hartmann devresi, fay hatlar?, su ak?nt?s?...) gerekse bilgisayarlar, mikrodalga f?r?nlar, televizyonlar ' dan yans?yan radyasyonlar gibi ?evresel sald?r?lara kar?? geli?tirilmi?tir.
 

 
 
 

Brennan Healing Science Dan??man?
1992 y?l?nda Ingiltere’de University of Kent at Canterbury’den ??letme Mühendisli?inden mezun oldu...

Kendimi bulma yolculu?umda ki en birinci rehberime,
Uzun zamand?r sitenin yorumlar k??esine bi?eyler yazmak istiyordum. Dogru zaman bugünmü?. Ne zaman?n dogru zaman oldugunu anlamam? fark etmemi Sintia sa?lad?.
Kendimi aramaya koyuldum y?llar ?nce hala kü?ük bir k?z?m o zaman daha da kü?üktüm. Tesadüf diye bir ?ey yok, kar??lamam?z ve ona gitmem de tesadüf de?ildi...
 
 
 
Sintia Mazon Hakk?nda | Kullan?lan Y?ntemler | Seanslar Hakk?nda | SSS | On The Road to My heART | Yorumlar | ?nerilen Kitaplar | Linkler | Randevu ??in
Sintia Mazon'a Ula?mak ??in
Ofis Adres: Akatlar Mah. 5. Gazeteciler Sitesi Gelincik Sok. A17/1 No:43
Levent Be?ikta?/?stanbul
Tel: 0212 212 06 63
 
Ofis Adres Tarifi: Akatlar Mayadrom'un ?nünden sa?a do?ru ilerleyin, daha sonra sola a?a??ya yoku?tan girin, az ilerde GULDESTE SOKAK'dan sa?a i?eri girin (Dan??man Kuafor'ün oradan). Palmiye a?a?l? g?bekten a?a??ya d?nün, caddeye inmeden, soldaki kald?r?m ta?l? sokak. (A2B sürücü kursunun oldu?u sokak). O sokaktan i?eri girin 30 mt ileride kahverengi garaj kap?l? bina.
Copyright 2009 Sintia Mazon - Foto?raflar: Canan ?ner - Site Tasar?m?: O?uzhan Se?ir
The unique double replica watches crowns are used to replica watch set the inner bezel and the replica watches rolex inner spin. Table back through the replica watches sale bottom design.