Anasayfaya D?n E-mail

Merhaba,

Tamamlay?c? T?p websiteme ho?geldiniz!

?yile?me ?ok yünlü bir süre?tir. Her bir ki?iye g?re bu süre? de?i?ken ve ki?iye ?zeldir. Rahats?zl???n?z fiziksel, dü?ünsel, duygusal veya ruhsal alanlarda olabilir. Bütüncül bak?? a??s?na g?re her türlü s?k?nt?m?z ?ncelikle enerji alan?m?zda bir dengesizli?in süregeldi?inin belirtisidir. Bunu dengelemek ve bu dengeyi tekrar tekrar kendi ba??n?za yaratmay? ??renmek mümkündür.

E?itimlerim do?rultusunda, Brennan Healing Science, Gestalt, Transpersonel Psikoloji, Meditasyon ve Nefes tekniklerini harmanlayarak kullan?r?m. Nefes ve beden fark?ndal???, “?imdi ve buraya” ?nem vermek bu ?al??man?n ?nemli par?alar?d?r. Bedeniniz ve enerji alan?n?zla (duygular, dü?ünceler, hisler ve inan? sistemleri) ilgili derin bir fark?ndal?k yakalayarak h?zl? bir ?ekilde günlük hayat?n?zda de?i?iklikler ya?ayabilirsiniz.

Hayat?n?z? ve sizi etkileyen ?ikayetinize g?re, ?ncelikli ?al??t???n?z ve yard?m ald???n?z doktor, psikiatr, psikolog ve/veya aile bireylerinizle elele ?al??abilirim.
En derin arzum, sizi i?sel olarak gü?lendirmek ve bu sayede i?sel iyile?tiricinizi harekete ge?irmektir.

Daha mutlu, sa?l?kl? ve huzurlu bir ya?am i?in…
Sintia Mazon

 
 
 

Brennan Healing Science Dan??man?
1992 y?l?nda Ingiltere’de University of Kent at Canterbury’den ??letme Mühendisli?inden mezun oldu...

Kendimi bulma yolculu?umda ki en birinci rehberime,
Uzun zamand?r sitenin yorumlar k??esine bi?eyler yazmak istiyordum. Dogru zaman bugünmü?. Ne zaman?n dogru zaman oldugunu anlamam? fark etmemi Sintia sa?lad?.
Kendimi aramaya koyuldum y?llar ?nce hala kü?ük bir k?z?m o zaman daha da kü?üktüm. Tesadüf diye bir ?ey yok, kar??lamam?z ve ona gitmem de tesadüf de?ildi...
 
 
 
Sintia Mazon Hakk?nda | Kullan?lan Y?ntemler | Seanslar Hakk?nda | SSS | On The Road to My heART | Yorumlar | ?nerilen Kitaplar | Linkler | Randevu ??in
Sintia Mazon'a Ula?mak ??in
Ofis Adres: Akatlar Mah. 5. Gazeteciler Sitesi Gelincik Sok. A17/1 No:43
Levent Be?ikta?/?stanbul
Tel: 0212 212 06 63
 
Ofis Adres Tarifi: Akatlar Mayadrom'un ?nünden sa?a do?ru ilerleyin, daha sonra sola a?a??ya yoku?tan girin, az ilerde GULDESTE SOKAK'dan sa?a i?eri girin (Dan??man Kuafor'ün oradan). Palmiye a?a?l? g?bekten a?a??ya d?nün, caddeye inmeden, soldaki kald?r?m ta?l? sokak. (A2B sürücü kursunun oldu?u sokak). O sokaktan i?eri girin 30 mt ileride kahverengi garaj kap?l? bina.
Copyright 2009 Sintia Mazon - Foto?raflar: Canan ?ner - Site Tasar?m?: O?uzhan Se?ir
The watch is equipped with replica watches MT5402 self-winding calibre produced by replica watches uk Tudor. The movement inherits the swiss replica watches classical appearance and grinding process of the watches rolex original rudder watch.